Deze website maakt gebruik van cookies.

Meer informatie
Home > Wat > Projecten

Projecten

In de afgelopen periode hebben we met veel plezier gewerkt aan onderstaande projecten. Wilt u meer weten naar aanleiding van een van onze projecten? Wij vertellen u graag meer: info@buromees.nl. Bellen met een van onze adviseurs mag natuurlijk ook.

Interimmanagement Portaal Leiden

Activiteit:
Interimmanagement
In opdracht van:
Portaal Leiden

Portaal Leiden benaderde Buro Mees voor de vervanging van een van de medewerkers van het Bedrijfsbureau tijdens haar zwangerschapsverlof en voor een aantal specifieke onderzoeken rond de meerjarenonderhoudsbegroting en de VvE’s.

We boden een combinatie van interimmanagement en onderzoek aan en stelden voor de overdrachtsperiode voor onze rekening te nemen.

Tijdens het zwangerschapsverlof zorgen we ervoor dat alle lopende zaken ongestoord doorgang vinden. Voor de analyse van de meerjaren-onderhoudsbegroting voeren we een audit uit en stellen op basis daarvan een advies op. En voor de VvE’s stellen we eerst een risico-analyse op voordat we adviseren op welke manier een verbeterslag gemaakt kan worden om te zorgen dat de VvE-begrotingen aansluiten bij actuele situatie en voorkomen kan worden dat de corporatie verrast wordt door noodzakelijke extra dotaties.

We voeren de werkzaamheden uit bij Portaal, zodat we deel uitmaken van het team dat door ons aangestuurd wordt, horen wat er speelt en vertrouwd raken met de sfeer en werkwijze van de afdeling. Zo geven wij het interimmanagement graag vorm: vanuit een betrokken houding.

Vastgoedstrategie kinderopvang

Activiteit:
Vastgoedstrategie
In opdracht van:
Organisatie kinderopvang

Een organisatie in de kinderopvang vroeg Buro Mees advies over de vastgoedstrategie. De organisatie is de grootste professionele aanbieder van kinderopvang in de omgeving en maakt voor de verschillende soorten opvang gebruik van diverse locaties. De gemeente heeft een deel van de locaties die de organisatie huurt, te koop aangeboden. De organisatie vroeg ons om advies.

We besloten de vastgoedstrategie te definiëren. Daarmee leggen we een relatie tussen de toekomstplannen van de organisatie en de huisvesting. Om kennis te maken met de organisatie en de doelstellingen deden we documentenonderzoek. Om de gedeelde visie te achterhalen organiseerden we een strategiesessie met de smaakmakers. Daarin gingen we op zoek naar de drijfveren van de organisatie en verkenden we de wijze waarop de huisvesting een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van de organisatie en aansluit bij de pedagogische visie. We spraken over de toekomstverwachtingen, de ontwikkelingen in de sector en de veranderingen in de samenleving.

Vervolgens definieerden we de kenmerken van de huisvesting en formuleerden de criteria waarop we de aangeboden locaties konden toetsen.

Voor de toetsing bezochten we de locaties en brachten in beeld in hoeverre ze strategisch en functioneel passen bij de toekomstplannen. Alle onderzochte locaties zijn in een portefeuillematrix gezet. Die geeft in een oogopslag weer welke locaties vanuit de visie in aanmerking komen voor aankoop, welke niet passen bij de toekomstplannen en waar ruimte is voor ontwikkeling.

Locatiestudie Het Kruispunt

Activiteit:
Locatiestudie
In opdracht van:
Het Kruispunt

Het Kruispunt was op zoek naar nieuwe huisvesting ter vervanging van hun locaties in de deelgemeenten Kralingen-Crooswijk en in Rotterdam-Delfshaven.

Buro Mees kreeg het verzoek om op zoek te gaan naar een passend gebouw op een geschikte locatie voor deze maatschappelijke organisatie. We startten onze opdracht met het formuleren van een programma van eisen dat enerzijds rekening houdt met de doelgroep en doelstelling van Het Kruispunt en anderzijds met de wensen en voorzieningen voor de vaste medewerkers.

Met het functionele programma van eisen en de toelichting op de doelgroep en strategie van Het Kruispunt verkenden we eerst zelf de omgeving en zochten contact met verhuurders en eigenaars. We bezochten de locaties met potentie en brachten met onze opdrachtgever een tweede bezoek aan de panden die beantwoordden aan de geformuleerde eisen en aanvullende wensen, maar heel divers waren in uistraling of ligging.

In onze eindrapportage maakten we inzichtelijk in hoeverre de drie meest geschikte locaties zich onderling onderscheidden op de strategische, functionele en financiële kenmerken. Zo kon Het Kruispunt een weloverwogen keuze maken voor een nieuwe eigen plek, die past bij de identiteit en doelstellingen voor de komende jaren.

Realisatie tijdelijke huisvesting Moerkapelle

Activiteit:
Project- en procesmanagement
In opdracht van:
Zorggroep Sirjon

Zorggroep Sirjon is een landelijke organisatie, die vanuit een identiteitsgebonden visie zorg en ondersteuning biedt. Binnen de zorggroep Sirjon is Siloah verantwoordelijk voor de zorg en huisvesting voor mensen met een beperking.

Voor Siloah heeft Buro Mees het projectmanagement verzorgd voor de tijdelijke huisvesting van De Eersteling in Moerkapelle. Siloah moest voor 26 bewoners van De Eersteling in Moerkapelle tijdelijke huisvesting realiseren voor de periode juli 2010 tot juli 2011.

Omdat de locatie De Eersteling functioneel verouderd was, heeft Siloah in samenwerking met Vestia een plan uitgewerkt voor een nieuwe leefomgeving op dezelfde locatie. In overleg met de ontwikkelaar en de corporatie is besloten om de herontwikkeling te starten met de bouw van tijdelijke huisvesting voor de bewoners op het terrein waar ook de nieuwbouw wordt gerealiseerd.

Buro Mees bereidde voor Siloah het traject voor en begeleidde het proces tot aan de ingebruikname van de tijdelijke locatie. De bewoners hebben deze ruimte begin juli 2010 in gebruik genomen en keerden aan het eind van de zomer 2011 terug naar hun oude plek, in nieuwe woonruimte.

Second opinion onderwijsorganisatie Limburg

Activiteit:
Vastgoedstrategie
In opdracht van:
Stichting Onderwijs Midden Limburg

Maatschappelijke organisaties kijken kritisch naar hun vastgoed. Zeker wanneer zich in de toekomst wezenlijke veranderingen voordoen in de (macro of meso) omgeving en de organisaties daar zelf weinig invloed op kunnen uitoefenen. Voor SOML was duidelijk dat er in de leerlingenpopulatie in de toekomst wijzigingen zullen optreden. De krimp en ontgroening van de regio gaat gepaard met een andere wijze van leren, netwerken, vriendschappen opbouwen en contact onderhouden. Wat betekent dat voor schoolgebouwen?

SOML had een onderzoek laten uitvoeren, maar vond daarin onvoldoende handvatten om doelstellingen voor de toekomst te definiëren. Buro Mees voerde in samenwerking met Hommelberg&Partners een second opinion uit om de strategie te bepalen. We organiseerden een strategiesessie met bestuur en directie , waarin we Andrhomeda gebruikten om een koppeling te maken tussen de vastgoedstrategie en de visie van de organisatie. In een dialoog werden de kansen en bedreigingen in beeld gebracht en de sterkten en zwakten benoemd.

De sessie gaf de bestuurders en directie een andere kijk op de vastgoedportefeuille, een nieuw perspectief op samenwerking en een ander beeld van de kansen die SOML heeft om als organisatie maatschappelijke waarde te genereren voor de omgeving en daar de huisvesting voor te gebruiken.

Wij hebben de veranderingen samengevat in de titel van onze rapportage: "van slakkenhuis naar mierenhoop".

Realisatie Bethesda Den Dolder

Activiteit:
Project- en procesmanagement
In opdracht van:
Zorggroep Sirjon

Op verzoek van de Raad van Bestuur van Zorggroep Sirjon heeft Buro Mees een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de locatie Bethesda in Den Dolder. Deze locatie was eerder in gebruik als ouderenhuisvesting, maar stond al een tijdje leeg. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek besloot Zorggroep Sirjon er nieuwe woongroepen te starten voor Siloah, vroeg Buro Mees om de projectbegeleiding van de verbouwing en ingebruikname te verzorgen.

De door ons eerder opgestelde functionele plattegrond werd als uitgangspunt vastgesteld. In samenspraak en nauwe samenwerking met de zorgmanager, het architectenbureau en de aannemer onderging het pand binnen een periode van 4 maanden een levendige en kleurrijke metamorfose.

Voor ouders, nieuwe medewerkers en overige betrokkenen organiseerden we tijdens het traject verschillende informatie- en kennismakingsavonden. Aan het eind van de periode mochten familieleden zelf aan de slag voor de finishing touch in de kamer van hun zoon of dochter, broer of zus. Na een paar intensieve maanden namen 24 enthousiaste jongeren hun intrek in Den Dolder en kreeg Bethesda een tweede kans met een nieuwe, enthousiaste groep bewoners en medewerkers.

Restauratie monumentaal Stadhuis

Activiteit:
Project- en procesmanagement
In opdracht van:
Stadsontwikkeling Rotterdam

Nadat het Stadhuis van Rotterdam in het begin van deze eeuw de status van Rijksmonument kreeg, is besloten het gebouw te restaureren en tegelijkertijd in te richten als moderne kantooromgeving. Dat betekent dat "verbeteringen" uit de afgelopen jaren ongedaan worden gemaakt. Verlaagde plafonds, tussenwandjes, kabelgoten, halletjes, etc. verdwijnen. Ze maken plaats voor kantoortuinen in originele maatvoering met lambrisering in authentieke kleurstelling. Op verzoek van de gemeenteraad worden bovendien alle verdiepingen bereikbaar voor mindervaliden.

Het bijzondere van het Stadhuis van Rotterdam is, dat het ondanks zijn monumentale status nog steeds verschillende functies heeft. Op deze plaats worden huwelijken gesloten, worden kampioenen gehuldigd, hoge gasten verwelkomd, geboorten geregistreerd. Op de eerste etage klopt het politieke hart van de stad Rotterdam. En op de tweede en derde etage vinden medewerkers van de gemeente hun werk- of vergaderplek.

De restauratie vindt plaats in verschillende fases en wordt uitgevoerd terwijl het Stadhuis functioneel in gebruik blijft. Buro Mees verzorgt het projectmanagement voor de restauratie en zorgt o.a. voor afstemming met en betrokkenheid van de gebruikers in het proces. Naar verwachting wordt medio 2012 het laatste projectdeel opgeleverd.

Meerjaren huisvestingsplan

Activiteit:
Portefeuilleplan
In opdracht van:
Gemeente Urk

Urk is een zelfstandige gemeente van ongeveer 18.000 inwoners in Flevoland. Urk besluit in de komende periode over herontwikkeling van gebieden, waaronder het havengebied en aanpassing of herontwikkeling van voorzieningen, zoals het zwembad. De gemeente bezit een vastgoedportefeuille waarin voornamelijk maatschappelijk vastgoed is ondergebracht.

Voor het opstellen van de meerjarenbegroting van 2011-2015 wilde de gemeente meer inzicht krijgen in de onderhoudskosten van het vastgoed op korte en lange termijn en een bijbehorend beheerplan opstellen. De gemeente vroeg Buro Mees voor de portefeuille (zowel locaties in eigendom als huur) de meerjarenbegroting te actualiseren.

Buro Mees inventariseerde daarvoor het vastgoed van de gemeente en bracht voor de hele portefeuille de kwaliteit en knelpunten in kaart. Daarnaast leverden we een analyse die meegenomen kan worden in het besluitvormingsproces over de ontwikkelingsopgave van de gemeente. Het beheerplan is daarmee een bruikbaar instrument voor een evenwichtig samengestelde vastgoedportefeuille van de gemeente Urk.

We gaven de rapportage de titel mee "het geheel is meer dan de som der delen". Want een bestaande vastgoedportefeuille is meer dan een verzameling losse elementen die zelfstandig beoordeeld worden.

Inventarisatie bouwkundige staat

Activiteit:
Objectanalyse
In opdracht van:
Rabobank Weerterland en Cranendonck U.A.

In 2010 heeft het Ministerie van VROM gemeenten geadviseerd om vastgoedeigenaren onderzoek te laten doen naar de constructieve veiligheid van hun vastgoed. Dit naar aanleiding van een aantal incidenten met losgeraakte geveldelen. De gemeente Weert heeft organisaties in de gemeente gevraagd zo'n onderzoek uit te voeren.

Buro Mees adviseerde Rabobank Weerterland en Cranendonck U.A. over de mogelijke risico's die zich voor kunnen doen bij de bankgebouwen in Weert en Ell en over de acties die moeten worden ondernomen. In eerste instantie voerde Buro Mees een bureauonderzoek (deskresearch) uit waar zich risico's konden voordoen en op welke wijze een bouwkundig onderzoek moest worden opgezet. Nadat de kaders voor het onderzoek waren vastgesteld, kon een gericht bouwkundig onderzoek worden uitgevoerd. Vanwege het specifieke karakter en de benodigde specialistische kennis ten aanzien van constructies en materialen heeft Buro Mees hiervoor BD&T ingeschakeld.

Herbestemming Bethesda Den Dolder

Activiteit:
Haalbaarheidsstudie
In opdracht van:
Zorggroep Sirjo

Zorggroep Sirjon is een landelijke organisatie die vanuit een identiteitsgebonden visie zorg en ondersteuning biedt. Binnen de Zorggroep Sirjon is Siloah verantwoordelijk voor de zorg en huisvesting voor mensen met een beperking.

Vanwege de groeiende vraag wilde Siloah eind 2010 in Den Dolder een nieuwe - tijdelijke - locatie in gebruik nemen waar 24 vaste bewoners en maximaal 4 logees wonen. Op verzoek van de Raad van Bestuur van Zorggroep Sirjon stelde Buro Mees een haalbaarheidsstudie op voor de locatie Bethesda in Den Dolder. Deze locatie was eerder in gebruik als ouderenhuisvesting, maar stond al geruime tijd leeg.

Buro Mees deed een verkenning naar de mogelijkheden en de kosten om de locatie binnen een beperkt budget en binnen een zeer kort tijdsbestek, geschikt te maken voor een nieuwe doelgroep. Wij zijn gestart met het opstellen van een functionele indeling, afgestemd op de nieuwe doelgroep. De gevraagde haalbaarheidsstudie leverde in combinatie met onze functionele indeling voor de Raad van Bestuur een duidelijk beeld op van de mogelijkheden om de locatie opnieuw in gebruik te nemen. Besloten is Bethesda een tweede kans te geven voor een nieuwe groep bewoners.

Tijdelijk gebruik stadskantoor Rotterdam

Activiteit:
Projectondersteuning en gebruikerstrajecten
In opdracht van:
stadsontwikkeling Rotterdam

Rotterdam werkt aan een aantrekkelijke binnenstad. Het hart van de stad maakt de komende jaren een complete verandering door. Het wordt een plek waar wonen, werken en vrije tijd samenkomen. Het nieuwe Stadskantoor is het symbool van deze transformatie. Het vormt straks de passage tussen Coolsingel en Laurenskwartier.

Stadsontwikkeling Rotterdam realiseert dit nieuwe Stadskantoor en startte in 2009 met de sloop van de aanbouw uit de jaren '70. Buro Mees ondersteunt het projectteam. Vanuit het projectteam houdt Buro Mees zich onder andere bezig met tijdelijke invulling van het monumentale deel tussen sloop en start bouw.

Uitgangspunt is dat de locatie in de tijdelijke situatie een aantrekkelijke en levendige plek blijft in het hart van de stad. Het binnenplein is veranderd in een groene verblijfsruimte, een binnentuin. En het Stadstimmerhuis biedt onderdak aan een culturele markt, symposia, evenementen en tentoonstellingen met een tijdelijk karakter en een niet-commerciële doelstelling. Activiteiten die aansluiten bij de ambities van het Stadskantoor en een toevoeging zijn voor de directe omgeving.

In 2015 verrijst op die plek een nieuw, vitaal gebouw. Een plek waar monument en toekomst elkaar ontmoeten. Een gebouw met een mix aan functies. Een locatie waar wonen en werken samenkomen in een aantrekkelijke omgeving.

Verkennend onderzoek kinderopvang

Activiteit:
Onderzoek

In juli/augustus 2011 voerde Buro Mees een verkennend onderzoek uit om antwoord te krijgen op de vraag hoe professioneel de kinderopvang omgaat met de huisvesting.

Het onderzoek is anoniem uitgevoerd bij organisaties die kinderdagopvang of buitenschoolse opvang aanbieden en beschikken over 3 tot 100 locaties. De organisaties zijn geselecteerd uit het landelijk register kinderopvang. Steekproefsgewijs werden ongeveer 200 organisaties aangeschreven, verspreid over Nederland, waarvan 60% in de Randstad. Een vijfde van hen nam deel aan het onderzoek en gaf antwoord op een aantal stellingen en een diverse meerkeuzevragen.

Het verkennende onderzoek leverde een aantal verrassende feiten op. Bijvoorbeeld dat de kinderopvang het grootste deel van de huisvesting huurt en dat organisaties, ondanks de verwachte stagnatie van de groei, toch denken nieuwe vestigingen te zullen starten. Ook bleek uit het onderzoek dat de organisaties zich vaak laten leiden door de waan van de dag, ook als er wél elementen van professioneel vastgoedmanagement aanwezig zijn binnen de organisatie.

De resultaten van het onderzoek hebben we samengevat in een viertal thema's: huidige situatie, toekomstverwachting, samenwerking en onderscheidend vermogen en beschreven in ons rapport "uit de kinderschoenen!".

Opleiding "Bouwmanagement en Vastgoed"

Activiteit:
Vastgoedstrategie
In opdracht van:
Avans Hogeschool Tilburg

Avans Hogeschool Tilburg heeft de bouwkundige opleiding een paar jaar geleden vernieuwd. De eerste studenten van deze nieuwe opleiding "bouwmanagement en vastgoed" zijn in het derde jaar van hun studie aanbeland. Het jaar waarin ze zich focussen op portefeuillemanagement en tijdens hun stageperiode kennismaken met de praktijk.

De studenten krijgen daarbij de concrete opdracht mee om een strategie te bepalen voor de vastgoedportefeuille. Ze gaan de dialoog aan met de beleidsmakers binnen de organisatie, zodat ze inzicht krijgen in de visie op de toekomst van de organisatie en in de doelstellingen die voor de huisvesting gedefinieerd zijn. Met behulp van Andrhomeda bepalen ze een strategie voor de vastgoedportefeuille, die aansluit bij de visie van de organisatie en die herkend en gedragen wordt door de beleidsmakers.

Voor Avans Hogeschool begeleidt Buro Mees de opdracht van de studenten. We verzorgden hiervoor gastcolleges over vastgoedstrategie en lieten de studenten in een "managementgame" kennismaken met de rollen en het perspectief van de verschillende beleidsmakers en hun kijk op huisvesting.

Workshop huisvesting

Activiteit:
Vastgoedstrategie en portefeuilleplan

Naar aanleiding van het verkennend onderzoek heeft Buro Mees een workshop opgezet. Deze workshop bieden we in een kleinschalige setting van bestuurders/directies uit dezelfde sector. Doel van deze workshop is kennismaking met de uitgangspunten van vastgoedmanagement en onderlinge kennisuitwisseling tussen de collega’s.

Aan de hand van een aantal aspecten geeft Buro Mees inzicht in de mogelijkheden om, ook voor kleine organisaties, professioneel om te gaan met de huisvesting. We doen dat aan de hand van onze visie op huisvesting, die aangeeft dat er een wisselwerking is tussen omgeving en organisatie en dat er interactie is tussen de tevredenheid van gebruikers, de functionaliteit van gebouwen en de visie van de organisatie . Goede afstemming en bewuste keuzes rond de huisvesting kunnen meerwaarde opleveren voor de organisatie. Inzicht is van belang voor de continuïteit van organisaties, zeker wanneer er krimp verwacht wordt. Kennis van kwaliteiten en mogelijkheden van de portefeuille biedt mogelijkheden voor profilering, voor versterking van het imago, voor samenwerking, etc.

De workshop duurt in totaal één dagdeel en wordt begeleid door twee van onze adviseurs, al dan niet in samenwerking met een van onze strategische partners.

Ontwikkeling leergang Maatschappelijk Vastgoed

Activiteit:
Vastgoedstrategie en portefeuilleplan
In samenwerking met:
Hommelberg&Partners en IBR

In samenwerking met: Hommelberg&Partners en IBR In samenwerking met Hommelberg&Partners en IBR ontwikkelt Buro Mees een leergang maatschappelijk vastgoed. Deze leergang behandelt vanuit een integrale benadering verschillende actuele thema's die van invloed zijn op de maatschappelijke organisaties en gevolgen hebben of kansen bieden voor hun vastgoed.

De leergang verbindt de thema's en verdiept die in afzonderlijke colleges en modules. De inhoudelijke colleges worden aangevuld met een aantal vaardigheidstrainingen. De leergang wordt afgesloten met de presentatie van een businesscase van een vastgoedportefeuille of (gebieds)ontwikkeling, waarin de diverse inhoudelijke onderdelen van de leergang aan bod komen.